Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

§1. Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług

 

1. Ogólne warunki świadczenia usług, zwane dalej OWU - niniejszy dokument, regulujący prawa,

obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Właściciela serwisu oraz Użytkowników serwisu

klubseniora.pl.

 

2. klubseniora.pl, serwis, serwis klubseniora.pl - platforma informatyczno-informacyjna dostępna

w sieci internet, za pomocą której Właściciel serwisu świadczy usługi Użytkownikowi serwisu.

 

3. Klub Seniora, Właściciel serwisu - Klub Seniora sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul.

Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, o numerze KRS 0000459573, NIP 7792413140, REGON 30240948000000.

 

4. Użytkownik serwisu, zwany dalej Użytkownikiem - osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Seniora.

 

5. Usługi, zakres usług - oznacza usługi świadczone za pośrednictwem serwisu klubseniora.pl oraz

aplikacji mobilnej klubseniora.pl, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

 

§2. Postanowienia ogólne

 

1. OWU określają warunki świadczenia usług przez Klub Seniora, odpowiedzialność Właściciela

serwisu wynikającą z faktu świadczenia usług, a także warunki, zasady i odpowiedzialność

Użytkownika w toku korzystania przez niego z rzeczonych usług.

2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych przez Klub Seniora, niezbędne jest

założenie konta Użytkownika.

3. Użytkownikiem staje się każda osoba, która założy konto w serwisie klubseniora.pl.

4. Użytkownik wyraża zgodę Właścicielowi serwisu na przetwarzanie, transmisję i przechowywanie

swoich danych osobowych, danych firmy oraz wszelkich innych informacji wymaganych przy

rejestracji konta, a także ich archiwizajcję. Niniejsza zgoda obejmuje również przetwarzanie

danych Użytkownika w celach handlowych i marketingowych serwisu.

5. Do spraw nieuregulowanych OWU stosuje się Kodeks Cywilny oraz inne ustawy i akty prawne

obowiązujące na terytorium Reczypospolitej Polskiej.

6. Poprzez fakt założenia konta w serwisie klubseniora.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się

z treścią OWU, akceptuje ich postanowienia, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§3. Wymagania techniczne

 

Usługi świadczone przez serwis klubseniora.pl wymagają posiadania przez Użytkownika sprzętu i

oprogramowania, niezbędnego do połączenia z siecią internet. Użytkownik zobowiązany jest

zapewnić je sobie we własnym zakresie.

  

§4. Usługi serwisu klubseniora.pl

 

1. gimnastyka umysłu - zadania i gry, mające na celu rozwój umiejętności Użytkownika w zakresie

korzystania z możliwości, jakie dają najnowsze technologie;

 

2. e-wnuczek - wirtualny przewodnik, ułatwiający poruszanie się po serwisie, a także

odpowiadający na pytania Użytkownika w zakresie usług i opcji, oferowanych przez serwis;

 

3. interaktywne kursy - wieloprzedmiotowe szkolenia dostępne online;

 

4. zdrowe odżywianie - interaktywna aplikacja z przepisami kulinarnymi, automatycznie

dopasowującymi się do ściśle określonych wymogów żywieniowych Użytkownika;

 

5. nasza historia - interaktywny pamiętnik Użytkownika, który dodatkowo umożliwia kojarzenie

Użytkowników na podstawie podobieństw wpisów, zainteresowań, cech osobowości;

 

6. lekcja historii - aplikacja współpracująca ze szkołami, umożliwiająca i ułatwiająca

organizację spotkań dzieci i młodzieży szkolnej z Użytkownikami dokonującymi wpisów w

interaktywnych pamiętnikach (patrz §4, punkt 5. nasza historia);

 

7. aplikacja mobilna - zapewnia możliwość korzystania z usług serwisu klubseniora.pl za pomocą

urządzeń mobilnych.

 

§5. Opłaty pobierane przez serwis klubseniora.pl

 

1. Korzystanie z usług serwisu klubseniora.pl, wymienionych w §4. OWU, wiąże się z miesięczną

opłatą abonamentową, w wysokości 10zł netto.

2. Korzystanie z aplikacji mobilnej dedykowanej serwisowi klubseniora.pl wiąże się z miesięczną

opłatą abonamentową, w wysokości 10zł netto.

 

§6. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z serwisu klubseniora.pl zgodnie z obowiązującym

prawem.

2. Użytkownik zobowiązany jest chronić nadaną mu nazwę użytkownika oraz hasło przed

nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Właściciela serwisu o każdym,

znanym mu lub przypuszczanym przez niego, nieuprawnionym użyciu jego nazwy użytkownika oraz

hasła.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści, udostępniane i wprowadzane przez niego na

stronie klubseniora.pl.

5. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia,

uaktualnienia, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z postanowieniami ustawy o

ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. W tym

celu Użytkownik proszony jest o kontakt z Właścicielem serwisu drogą elektroniczną:

info@klubseniora.pl lub korespondencyjnie: Klub Seniora Sp. z o.o., 60-702 Poznań,

ul.Głogowska 31/33.

 

§7. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Właściciela serwisu

 

1. Klub Seniora informuje, że dane osobowe Użytkownika, a także wszelkie inne informacje o nim,

wprowadzane przez niego w celu założenia konta na stronie klubseniora.pl, są zabezpieczane przed

nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

2.Klub Seniora ma prawo odmówić Użytkownikowi założenia konta w serwisie, bez podawania

przyczyny.

3. Klub Seniora ma prawo wykluczyć Użytkownika w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

4. Klub Seniora nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku

korzystania z informacji i porad zamieszczonych w serwisie, a w szczególności za prawdziwość i

kompletność informacji zamieszczanych w serwisie przez innych Użytkowników.

5. Klub Seniora nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność serwisu, jeśli wynika

ona z prowadzonych prac administracyjnych lub konserwacyjnych.

6. Klub Seniora nie może z całą pewnością wykluczyć, że wprowadzane przez Użytkownika dane są

błędne lub niekompletne, dlatego też odpowiedzialność Właściciela serwisu za udzielane

Użytkownikowi porady jest wykluczona. Dotyczy to w szczególności usługi opisanej w §4 punkt 4.

OWU.

7. Klub Seniora zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji usług opisanych w §4 OWU.

 

§8. Reklamacje i zwroty opłat pobieranych przez serwis

 

1. Wszelkie reklamacje i żądania zwrotu opłat pobieranych przez serwis rozpatrywane są wyłącznie

po przesłaniu stosownego zgłoszenia na adres email: info@klubseniora.pl

2. Właściciel serwisu zobowiązuje się do rozpartrzenia spraw w terminie nie dłuższym niż 10 dni

roboczych, licząc od dnia wpływu reklamacji lub żądania.

 

§9. Postanowienia końcowe

 

1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji

OWU.

2. W sytuacji, w której część zapisów OWU jest lub okaże się prawnie nieważna, ważność

pozostałych zapisów nie zostaje naruszona.

 

--